سجده شمار

سجده شمار

در این بخش ابتدا از طریق تنظیمات بالای صفحه تعداد رکعت نماز خود را مشخص کنید سپس مکبر را خاموش یا روشن بگذارید و ذخیره کنید .

سپس گوشی خود را هنگام نماز کمی پایین تر از مهر قرار دهید .( طوری که هنگام سجده بین سر و زانوها قرار گیرد .)